Saptamana filmului european la Cinema Marasti

saptamana
Filme de calitate, din genuri diverse apartinand cinematografiei europene. Filme noi, dar si de cinemateca vor rula la Cinema Marasti.
Organizatori: Casa de Cultura a Municipiului Cluj-Napoca, CNC, Institutul Francez Cluj, Centrul Cultural Rus Cluj, Institutul Camoes, Centrul de Cultura si Limba Poloneza Cluj, Asociatia Clujul de altadata
Luni, 27 octombrie 2014, ora 17.00
Nunta de piatra, regia Mircea Veroiu / Dan Pita
(Romania)
Marti, 28 octombrie 2014, ora 17.00
Batalia de pe Solferino, regia Justine Triet
(Franta)
Miercuri, 29 octombrie 2014, ora 17.00
Armistitiul, regia Svetlana Proskurina
(Rusia)
Joi, 30 octombrie 2014, ora 17.00
Dragoste si pierzanie, regia Mario Barroso
(Portugalia)
Vineri, 31 octombrie 2014, ora 17.00
Bejbi Blues, regia Katarzyna Roslaniec
(Polonia)
Loc: Cinema Marasti
intrarea libera

Concurs pentru ocuparea postului de ingrijitor

Casa de cultură a municipiului Cluj-Napoca organizează, în data de 24 octombrie a.c., ora 10.00, la sediul său din Piaţa Lucian Blaga nr. 1-3, etaj III, tel./fax: 0264-595309, concurs pentru ocuparea unui post de îngrijitor pe perioadă nedeterminată

 

Cerințe și condiții de participare:

 • Studii medii;

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

 • dosarele de înscriere se depun pana în 10.10.2014, ora 14.00
 • interviul în data de 24.10.2014, ora 10.00, Piaţa Lucian Blaga nr. 1-2, et.3

 

Dosarul de concurs va fi depus la secretariatul instituţiei si va conţine:

a) copia actului de identitate;

b) cerere de înscriere la concurs;

c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte ce atesta efectuarea unor specializări;

d) copia carnetului de munca sau, după caz, o adeverinţă care sa ateste vechimea in munca

e) CV

f) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

 

Copiile de pe actele prevăzute vor fi însoţite de documentele originale.

Informaţii suplimentare: la secretariat sau la tel. 0264-595309

Concurs pentru ocuparea postului de referent

Casa de cultură a municipiului Cluj-Napoca organizează, în data de 24 octombrie a.c., ora 10.00, la sediul său din Piaţa Lucian Blaga nr. 1-3, etaj III, tel./fax: 0264-595309, concurs pentru ocuparea unui post de referent pe perioadă determinată(15 noiembrie 2014 – 1 octombrie 2016)

Cerințe și condiții de participare:

 • Studii superioare de specialitate (filologie, istorie, filozofie, științe sociale etc.);
 • Cunoștințe și aptitudini în folosirea PC-ului pe programe de operare uzuale (Microsoft Word, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Corel Draw etc);
 • Vechime în muncă de minim doi ani atestată prin copie după carnetul de muncă sau adeverință care să ateste vechimea în muncă;
 • Alte documente relevante pentru calitatea participării la concurs;

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

 • dosarele de înscriere se depun pana în 10.10.2014, ora 14.00
 • proba scrisă: 24.10.2014, ora 10.00, Piaţa Lucian Blaga nr. 1-2, et.3
 • interviul în data de 24.10.2014, ora 13.00, Piaţa Lucian Blaga nr. 1-2, et.3

Bibliografia de concurs:

 

 1. Constituţia României, republicata;
 2. Legea nr. 292 din 27 iunie 2003 privind organizarea si funcţionarea aşezămintelor culturale
 1. Ordonanţa de Urgenţă nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale

Dosarul de concurs va fi depus la secretariatul instituţiei si va conţine:

a) copia actului de identitate;

b) cerere de înscriere la concurs;

c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte ce atesta efectuarea unor specializări;

d) copia carnetului de munca sau, după caz, o adeverinţă care sa ateste vechimea in munca

e) CV

f) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

Copiile de pe actele prevăzute vor fi însoţite de documentele originale.

Informaţii suplimentare: la secretariat sau la tel. 0264-595309

Limba engleză

Structură: Module de câte 3 luni pe nivele de pregătire (începător, mediu, avansat)

Perioada de desfăşurare: octombrie – iunie (3 ore/săptămână)
Loc de desfăşurare: sălile de curs ale CMC
Înscrieri: la sediul instituţiei Piaţa Unirii 24 et.1 sau la tel. 0264-595309, 0264-595322
E-mail: cmc_up@yahoo.com
Profesor: Doina GROSU
Coordonatori curs: Mihaela Kiraly; Adrian Corojan

Codul de conduita etica si profesionala

CODUL DE CONDUITA ETICĂ SI PROFESIONALĂ

A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN

CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

CAPITOLUL I
Domeniul de aplicare şi principii generale

 Sectiunea I - Domeniul de aplicare

 

Art. 1. -Prezentul cod de conduită etică si profesională, denumit in continuare Codul, reglementează normele de conduită etică si profesională a personalului contractual din cadrul Casei de cultură a municipiului Cluj-Napoca (CCM Cluj-Napoca).

 

Sectiunea a-II-a – Obiective

 

Art. 2. – Prezentul Cod urmăreste să asigure creşterea calităţii activitatii profesionale, o bună administrare a resurselor în realizarea obiectivelor generale si specifice ale  institutiei, precum şi eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie, prin:

a) reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului CCM Cluj-Napoca si al personalului contractual din cadrul acestuia;

b) informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se aştepte din partea personalului contractual în exercitarea funcţiei;

c) crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi personalul contractual din CCM Cluj-Napoca.

 

Sectiunea a-III-a -  Principii generale

 

Art. 3. – Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual din CCM Cluj-Napoca sunt următoarele:

a) suprematia Constitutiei si a legii – principiu conform caruia personalul contractual are indatorirea de a respecta Constitutia si legile tarii;

b) prioritatea interesului public – principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;

c) asigurarea egalităţii de tratament al cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice – principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;

d) profesionalismul – principiu conform căruia personalul contractual are obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;

e) imparţialitatea şi independenta – principiu conform căruia angajaţii contractuali sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;

f) integritatea morală – principiu conform căruia personalului contractual îi este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, in exercitarea funcţiei pe care o deţine, sau să abuzeze in vreun fel de această funcţie;

g) libertatea gândirii şi a exprimării – principiu conform căruia personalul contractual poate să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;

h) cinstea şi corectitudinea – principiu conform căruia, în exercitarea funcţiei şi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul contractual trebuie să fie de bună-credinţă şi să acţioneze pentru îndeplinirea conformă a atribuţiilor de serviciu;

i) deschiderea şi transparenţa – principiu conform căruia activităţile desfăşurate de angajaţii contractuali în exercitarea atribuţiilor funcţiilor lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor.

 

Sectiunea a -IV-a  Termeni

 

Art. 4. – În înţelesul prezentului Cod, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) personal contractual ori angajat contractual – persoana numită într-o funcţie în cadrul CCM Cluj-Napoca, în condiţiile Legii nr. 53/2003, republicata,  cu modificările si completarile ulterioare;

b) funcţie – ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de CCM Cluj-Napoca, în temeiul legii, în fişa postului;

c) interes public – acel interes care implică garantarea şi respectarea, de către instituţie, a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, recunoscute de Constituţie, legislaţia internă şi tratatele internaţionale la care România este parte, precum şi îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficienţei, eficacităţii şi economicităţii cheltuirii resurselor;

d) interes personal – orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, de personalul contractual prin folosirea reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care are acces, ca urmare a exercitării atribuţiilor funcţiei:

e) conflict de interese – acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect, al angajatului contractual contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori pentru îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei deţinute;

f) informaţie de interes public – orice informaţie care priveşte activităţile sau care rezultă din activităţile instituţiei, indiferent de suportul ei;

g) informaţie cu privire la date personale – orice informaţie privind o persoană identificată sau identificabilă.

 

CAPITOLUL II
  Norme generale de conduită profesională a personalului contractual

             A. Asigurarea unei activităti profesionale  de calitate

             Art. 5. – (1) -În exercitarea funcţiei pe care o detine,  personalul contractual are obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea institutiei.

            B. Respectarea Constituţiei şi a legilor

Art. 6. – Angajaţii contractuali au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.

C.  Loialitatea faţă de CCM Cluj-Napoca

Art. 7. – (1) Personalul contractual are obligaţia de a apăra cu loialitate prestigiul CCM Cluj-Napoca, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestuia.

(2) Angajaţilor contractuali le este interzis:

a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea CCM Cluj-Napoca, cu politicile şi strategiile acestuia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;

b) să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care  CCM Cluj-Napoca are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitaţi în acest sens;

c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;

d) să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile CCM Cluj-Napoca ori ale unor angajaţi contractuali, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;

e) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau CCM Cluj-Napoca.

(3) Prevederile alin. (2) lit. a)-d) se aplică şi după încetarea raportului de muncă, pentru o perioadă de 2 ani.

(4) Prevederile prezentului Cod nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală a personalului contractual de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii.

            D.  Libertatea opiniilor

Art. 8. – (1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor CCM Cluj-Napoca.

(2) În activitatea lor, angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale.

(3) În exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

 1. Activitatea publică

Art. 9. – (1) Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către persoana desemnată în acest sens de conducătorul CCM Cluj-Napoca, în condiţiile legii.

(2) Angajaţii contractuali desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducătorul CCM Cluj-Napoca.

(3) În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, angajaţii contractuali pot participa la activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al CCM Cluj-Napoca.

F. Activitatea politică

Art. 10. – În exercitarea funcţiei deţinute, personalului contractual îi este interzis:

a) să participe sau sa colaboreze la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice sau a organizatiilor asimilate partidelor politice;

b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;

c) să afişeze în cadrul instituţiei publice însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice, a organizatiilor asimilate partidelor politice ori a candidaţilor acestora.

            G.  Folosirea imaginii proprii

Art. 11. – În considerarea funcţiei pe care o deţine, personalului  contractual îi este interzis sa permită utilizarea numelui sau a imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale.

H.  Cadrul relaţiilor în exercitarea atribuţiilor funcţiei

Art. 12. – (1) În relaţiile cu personalul contractual din cadrul instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, angajaţii contractuali sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate.

(2) Personalul contractual are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul CCM Cluj-Napoca, precum şi persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei, prin:

a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;

b) dezvăluirea unor aspecte ale  vieţii private;

c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.

(3) Personalul contractual trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor care derivă din exercitarea funcţiei. Personalul contractual are obligaţia să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţii publice, prin:

a) promovarea unor soluţii coerente, similare sau identice, raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt;

b) eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.

I.  Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale

Art. 13. – (1) Personalul contractual care reprezintă CCM Cluj-Napoca în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional are obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi instituţiei pe care o reprezintă.

(2) În relaţiile cu reprezentanţii altor state, angajaţilor contractuali le este interzis să exprime opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.

(3) În deplasările în afara ţării, personalul contractual este obligat să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi să respecte legile şi obiceiurile ţării gazdă.

            J.   Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor

Art. 14. – Angajaţii contractuali nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice deţinute ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii.

K. Participarea la procesul de luare a deciziilor

             Art. 15. – (1) În procesul de luare a deciziilor angajaţii contractuali au obligaţia să acţioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial.

(2) Angajaţilor contractuali le este interzis să promită luarea unei decizii de către  CCM Cluj-Napoca, de către alt angajat contractual, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.

L.  Obiectivitate în evaluare

        Art. 16. – (1) În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, angajaţii contractuali au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul contractual din subordine.

(2) Personalul contractual de conducere are obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propune ori aprobă avansări, promovări, acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.

(3) Personalului contractual de conducere îi este interzis să favorizeze sau să defavorizeze accesul ori promovarea în funcţiile contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevăzute de prezentul Cod.

             M.   Folosirea  atribuţiilor funcţiei deţinute

             Art. 17. – (1) Personalului contractual îi este interzis să folosească atribuţiile funcţiei deţinute în alte scopuri decât cele prevăzute de lege.

(2) Prin activitatea desfăsurată, personalului contractual îi este interzis să  obţină foloase sau avantaje în interes personal ori să producă  prejudicii materiale sau morale altor persoane.

(3) Angajaţilor contractuali le este interzis să intervină sau să influenţeze vreo anchetă de orice natură, din cadrul CCM Cluj-Napoca sau din afara acestuia, prin folosirea pozitiei oficiale pe care o detin sau a relatiilor pe care le-au stabilit in exercitarea functiei.

(4) Angajaţilor contractuali le este interzis să impună altor angajaţi contractuali să se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest lucru, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

N.  Utilizarea resurselor publice

             Art. 18. – (1) Personalul contractual este obligat să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului aflată în administrarea CCM Cluj-Napoca, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar.

(2) Personalul contractual are obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând CCM Cluj-Napoca numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei deţinute.

(3) Personalul contractual trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care îi revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.

(4) Personalului contractual care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau activităţi didactice îi este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica  CCM Cluj-Napoca pentru realizarea acestora.

O.  Participarea la achiziţii, concesionări sau închirieri

             Art. 19. – (1) Orice angajat contractual poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a statului si în administrarea sau în patrimoniul CCM Cluj-Napoca, supus vânzării, în condiţiile legii, cu excepţia următoarelor cazuri:

a) când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;

b) când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv;

c) când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.

(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau închirierii unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului si în administrarea  CCM Cluj-Napoca.

(3) Angajaţilor contractuali le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului aflate in administrarea CCM Cluj-Napoca, supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.

(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul realizării tranzacţiilor prin interpus sau în situaţia conflictului de interese.

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

Norme de conduita specifice unor functii contractuale

 

Art. 20. Normele generale de conduită etica si  profesională a personalului contractual din cadrul CCM Cluj-Napoca se completeaza cu:

a) dispoziţiile Legii nr. 53/2003- Codul Muncii, republicata, cu modificările si completarile ulterioare;

c) dispozitiile Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitate de control financiar preventiv propriu, aprobate prin Ordinul MFP nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, pentru persoanele care exercita controlul financiar preventiv propriu.

             Răspunderea

Art. 21 – (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului Cod atrage răspunderea disciplinară a personalului contractual, în condiţiile legii si a Regulamentului intern al CCM Cluj-Napoca.

(2) Comisia de  disciplina constituită la nivelul CCM Cluj-Napoca are competenţa de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului Cod şi de a propune aplicarea sancţiunilor disciplinare în condiţiile Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările si completarile ulterioare si a Regulamentului intern al CCM Cluj-Napoca.

(3) În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condiţiile legii.

(4) Personalul contractual răspunde patrimonial, potrivit legii, în cazurile în care, prin faptele săvârşite cu încălcarea normelor de conduită etică si profesională, aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

Asigurarea publicităţii

Art. 22. – Pentru informarea personalului contractual din cadrul CCM Cluj-Napoca, precum si a cetăţenilor, prezentul Cod de conduita se va publica pe site-ul CCM Cluj-Napoca .

             Intrarea în vigoare

Art. 23. – (1)  Prezentul Cod de conduita  intră în vigoare in  10 zile de la data aprobarii acestuia de către conducătorul CCM Cluj-Napoca si  se va publica pe site-ul institutiei in  5 zile de la aceeasi data.

(2). În termen de 5 zile de la data aprobării de către conducătorul CCM Cluj-Napoca, prezentul Cod va fi difuzat si adus la cunostinta fiecărui salariat al CCM Cluj-Napoca, sub semnătură, de către persoana cu atributii de resurse umane din cadrul institutiei.

(3). Neîndeplinirea obligatiilor de la alin. (2 în termenele stabilite, constituie abateri disciplinare care vor fi sanctionate potrivit prevederilor Regulamentului intern al CCM Cluj-Napoca.

Art. 24. La încadrarea într-o functie ce face obiectul reglementarii prezentului Cod,  persoana cu atributii de resurse umane din cadrul CCM Cluj-Napoca trebuie sa aducă la cunostinta fiecărei persoane prevederile acestuia, sub semnatură.

Prezentul Cod de conduită etică si profesională a fost aprobat prin decizia Directorului CCM Cluj-Napoca nr…………./……………………