Anunt

ANUNŢ

Casa de cultură a municipiului Cluj-Napoca organizează, în data de 1 aprilie a.c., ora 10.00, la sediul său din Piaţa Lucian Blaga nr. 1-3, etaj III, tel./fax: 0264-595309, concurs pentru ocuparea unui post de referent instructor coregraf  pe perioadă nedeterminată

Cerințe și condiții de participare:

-   Studii superioare de specialitate (Academia de Muzică);

-   Cunoștințe și aptitudini în folosirea PC-ului pe programe de operare uzuale (Microsoft Word, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Corel Draw etc);

-   Aptitudini și experiență în cercetarea de teren (tradiții și obiceiuri populare);

-   Prezentarea unui Curiculum Vitae;

-   Alte documente relevante pentru calitatea participării la concurs;

-   Experiența în domeniul  constituirii și coordonării unui ansamblu folcloric în activitate este un avantaj.

Tematică de concurs:

- Cercetarea etnologică de teren: pregătirea, culegerea, arhivarea și prelucrarea de date.

- Rit/Ritual/Datină/Obicei/Ceremonial.

- Folclor/Folcloristică/Etnografie/Coreologie.

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

-       dosarele de înscriere se depun pana în 16.03.2015, ora 14.00

-       proba scrisă: 01.04.2015, ora 10.00 –, Piaţa Lucian Blaga nr. 1-3, et.3

-       interviul în data de 01.04.2015, ora 13.00, Piaţa Lucian Blaga nr. 1-3, et.3

 

Bibliografia de concurs:

 

  1. Legea nr. 292 din 27 iunie 2003 privind organizarea si funcţionarea aşezămintelor culturale, actualizată prin OUG 118/2006
  2. Ion Mușlea – Arhiva de folclor a Academiei Române

 

Dosarul de concurs va fi depus la secretariatul instituţiei si va conţine:

a) copia actului de identitate;

b) cerere de înscriere la concurs;

c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte ce atesta efectuarea unor specializări;

d) copia carnetului de munca sau, după caz, o adeverinţă care sa ateste vechimea in munca

e) CV

f) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

h) diplome, alte materiale, distincții de participare la activități culturale interne și internaționale (dacă există)

Copiile de pe actele prevăzute vor fi însoţite de documentele originale.

Informaţii suplimentare: la secretariat sau la tel. 0264-595309